RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016                L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 31a, tel:               46 837 36 94, mail: sekretariat@sp4.lowicz.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu możliwy jest pod numerem tel. nr. 46 837 36 94 lub adresem email: iodsp4lowicz@wp.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w  o   ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
    7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Warszawie.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
  7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Administrator danych